تدریس خصوصی ریاضی

ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان: وجود دقت و توجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آموزان می گردد. بنابراین معلمان ومربیان برای افزایش سطح توجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تدابیرو روشهای مختلف،می توانند توجه دانش آموزان را به مطالب درسی جلب نمایند. درحقیقت معلم باید در کلاس درس،نقش یک محرک را بازی کند. معنی دار کردن مطالب، پیچیدگی وسهولت یا سختی وآسانی مطالب وگفته ها، رفتارهای معلم ازقبیل نگاه کردن یکسان وهمه را مخاطب قراردادن، کیفیت نوشته های معلم برروی…

براي اطلاع از آپديت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

جستجوگر پيشرفتهتدریس خصوصی ریاضی
تدریس خصوصی ریاضی تلفن تماس 09129319881

ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان: وجود دقت و توجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آموزان می گردد. بنابراین معلمان ومربیان برای افزایش سطح توجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تدابیرو روشهای مختلف،می توانند توجه دانش آموزان را به مطالب درسی جلب نمایند. درحقیقت معلم باید در کلاس درس،نقش یک محرک را بازی کند. معنی دار کردن مطالب، پیچیدگی وسهولت یا سختی وآسانی مطالب وگفته ها، رفتارهای معلم ازقبیل نگاه کردن یکسان وهمه را مخاطب قراردادن، کیفیت نوشته های معلم برروی تخته، همه به طورمستقیم توجه ودقت دانش آموزان راتحت تأثیرقرار می دهد. معلم بااستفاده ازتدابیرآموزشی می تواند بعد ازایجاد توجه ودقت دردانش آموزان آن را درسطح مطلوب حفظ نماید. ازسوی دیگرکم یا زیاد بودن علاقه دانش آموزان نسبت به یادگیری وآموختن موضوعهای مختلف درسی به تجارب آنها دربرخورد با این موضوع ها ارتباط دارد. تجارب یادگیری دانش آموزان دردرسهای مختلف وقتی به صورت موفقیت ها یا شکست های پی درپی باشد، سبب ایجاد تصوراتی نسبت به تواناییها در رابطه با یادگیری موضوع های مختلف می شود وحتی انگیزه آنها را در رابطه با موضوع های مشابه،تحت تأثیرقرار می دهد. اگردانش آموز معتقد باشد که درگذشته، دریادگیری مطالب مشابه بامطالب جدید موفق بوده است باعلاقمندی ودقت به مطالب جدید گوش فراداده وآنها را می آموزد، اما اگر به این اعتقاد رسیده باشد که یادگیری مطالب جدید نیزمانند یادگیری مطالب مشابه درگذشته منجر به شکست خواهد شد، نسبت به یادگیری آن مطلب ازخودعلاقه نشان نخواهد داد.این انگیزه های مثبت ومنفی ابتدا مشخص و محدود به موضوعهای خاص درمدرسه هستند، اما باافزایش تجارب مثبت یامنفی، گسترش می  یابند وتا آنجا پیش میروند که تمام دروس را فرامی گیرند. اگر تجارب دانش آموزازمحیط مدرسه خصوصاً درسالهای نخست تحصیلی حاکی از وجود شایستگی ولیاقت درمدرسه باشد، تجارب احساس موفقییت وافزایش اعتماد به نفس درسالهای آتی نیزتکرار خواهد شد. چنین فردی قادرخواهد بود با تکیه براین تجارب موفقیت آمیزدرحین تحصیل آن رابه زندگی واقعی خود تعمیم دهد وبدون تحمل سختی بربحران ها،فشارها واسترس های شدید درزندگی غلبه کند. این احساس لیاقت وشایستگی که در مدرسه آموخته می شود، وی راقادرمی سازد درحل مسائل ازروشهای واقع بینانه ای استفاده کند. ازسوی دیگر،تجارب شکست وعدم شایستگی طی سالیان تحصیل درمدرسه در دانش آموزان سبب ایجاد علائمی ازاحساس حقارت و خودکم بینی و پریشانی می شود و بر ارتباطات آنها دردنیای خارج ازمدرسه نیز تأثیرمی گذارد.

 

 پیشنهادهایی برای برانگیختن وحفظ توجه وعلاقه به یادگیری دردانش آموزان:

* معلمین گرامی به دانش آموزان خود نشان دهید که به آنها علاقه دارید وآنها به کلاس شما«تعلق» دارند. اسامی آنان رایاد بگیرید.

* همکاری میان دانش آموزان را بااستفاده ازانواع شوراهای دانش آموزی(تحصیلی،بهداشتی) تشویق کنید.

* درصورت لزوم درشیوه کاری خود تغییر دهید ومیان ساعات تدریس طولانی وسخت، فرصت استراحت کوتاهی مثلاً یک حرکت ورزشی ساده رافراهم کنید.

 * برای تشویق روح همکاری، جلساتی برای درمیان گذاشتن مسائل تشکیل دهید.

* ارزش یادگیری رابه دانش آموزان گوشزد کنید ومحدودیت ها و زیانهای عدم یادگیری رایادآورشوید.

تأثیر مشوقها درانگیزه: مشوق عاملی است که دستیابی به آن،انگیزه های افرادرا ارضا می نماید. برای دانش آموزان نمره خوب ورسیدن به پاسخ صحیح یک مسئله هردو مشوق به حساب می آیند. درواقع مشوق ها همان تقویت کننده های مثبت بوده وعاملی هستند که افراد برای دستیابی به آن کوشش می نمایند.

تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند:

 1-تقویت کننده نخستین: مانند آب وغذا که درحقیقت نیازهای فیزیولوژیکی موجود زنده را ارضا می کند.

 2- تقویت کننده شرطی: مانند پول ، نمره ، مقام ، شغل و ... 

 3- تقویت کننده اجتماعی: مانند توجه،محبت،تائید،لبخندزدن ونوازش کردن و ... هستند.

4- تقوین کننده شخصی: که به آن انگیزش درونی نیزگفته می شود که درحقیقت رضایت خاطرحاصل از یادگیری وکسب دانش ازآن موارد می باشد. این انگیزه ها نیازی به تقویت کننده های مشخص خارجی نداشته بلکه فعالیت یادگیری ونتایج حاصل ازآن، خوداثرتقویتی دارند. باتوجه به تقویت کننده های فوق الذکربه معلمین و والدین توصیه می شود که دردانش آموزان به تدریج اثر انگیزه های بیرونی راکم کرده ومشوق انگیزش درونی باشند تا بدین ترتیب دانش آموزان یادگیری رابه خاطر یادگیری وفراگرفتن آموخته های جدیدانجام دهند، نه به خاطرکسب مشوق های مادی و زودگذر.

به معلمین ووالدین گرامی توصیه می شودکه به موارد زیرتوجه کنند:

* معلمان ارارائه مطالب کسل کننده واستفاده ازروشهای یکنواخت تاحدامکان خودداری کرده و تنوع درشیوه تدریس رارعایت کنند وازمتکلم وحده بودن پرهیزنمایند.

* میزان توجه ودقت شاگردان به معنی داربودن مطالب، تازگی، پیچیدگی وسادگی مطالب نسبت مستقیم دارد، بنابراین این امرهمراه با تغییردررفتارمعلم حین درس توجه ودقت دانش آموزان راافزایش خواهد داد.

* استفاده ازتشویق های کلامی مانند عالی، مرحبا، احسنت پس ازعملکرد درست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری می گردد.

* والدین و معلمین ازنمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسیله ای برای دادن بازخورد وتوجه هرچه بیشتر آنان به نقاط ضعف وقوت خود و میزان یادگیری ایشان استفاده کنند، نه بعنوان وسیله ای برای تنبیه.

 *معلمان مطالب آموزشی بصورت متوالی ازساده به مشکل ارائه دهند تادرابتدا شاگردان دریادگیری مطالب ساده موفقیت بدست آورند وانگیزه آنها درکسب یادگیری های بعدی افزایش یابد.

* معلمین ازایجاد رقابت وهم چشمی دربین دانش آموزان،خودداری ورزند.

* معلمین با استفاده ازمثالها واصطلاحات آشنا وساده، زمینه افزایش سرعت یادگیری راایجاد کنند.

* استفاده ازبحث های گروهی، بازیهای آموزشی، ایفای نقش مراجعه به کتابخانه وجمع آوری اطلاعات و آگاهی ازمیزان پیشرفت خود سبب افزایش علاقه وتوجه دردانش آموزان می گردد. درانتها یادآوری این نکته مهم به نظر می رسد که ایجاد فضای آزاد یادگیری بدون احساس ترس و اضطراب ازعدم موفقیت وشکست، تشویق دانش آموزان به اظهارعقاید واندیشه های خود ودرنتیجه افزایش حس مسئولیت و قبول توانائیها وشایسته گیهای خود ازاموربسیارمهم در فراگیری سریع تر و مناسب تراست.

منابع:

 1- سیف،علی اکبر- روانشناسی پرورشی ،  انتشارات آگاه ، چاپ اول 1376

 

2- ریتاویکس،نلسون-الن سی،ایزرائل،ترجمه محمدتقی منشی-انتشارات آستان قدس 1375

 


:: امتياز: نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

:: بازديد : 891
:: ارسال شده در: شیوه تدریس ,
:: مطالب مرتبط: نکته های بسیار مهم در تدریس , نحوه تدریس درس ریاضی ششم (فصل به فصل) , چگونه دانش آموزم را به درس علاقه مند کنم؟ , نکات مهم در تدریس خصوصی , مناسب ترین زمان و بهترین روش‌های آموزش زبان برای کودکان , با دانش آموز گستاخ چگونه برخورد کنیم ؟ , روش تدریس موفق , تکنیکهای مطالعه ریاضی , راهکارهای تدریس زبان انگلیسی , روش های تدریس ،فنون کلاس‌داری و بررسی نحوه تدریس موفق در کلاس ,
نويسنده
نويسنده : مدیر سایت
تاريخ : [پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 18:39]
تاريخ
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرين مطالب ارسالي
? طرح ویژه تدریس خصوصی در محدوده سیدخندان تهران تاريخ : جمعه 07 خرداد 1395
? ساده کردن عبارتھای ریاضی هفتم تاريخ : جمعه 14 اسفند 1394
? جزوه نسبت و تناسب ریاضی ششم تاريخ : شنبه 08 اسفند 1394
? نکته های بسیار مهم در تدریس تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393
? نرخ تدریس خصوصی گروه آموزشی تهران دبیر در سال جدید تاريخ : جمعه 30 آبان 1393
? چگونه فرزندان خود را آماده مدرسه رفتن کنیم؟ تاريخ : چهارشنبه 26 شهریور 1393
? نتایج نهایی کنکور سراسری فردا اعلام می شود- مهلت ثبت نام 22 تا 25 شهریور تاريخ : دوشنبه 17 شهریور 1393
? روشهای تقویت اعتماد به نفس تاريخ : دوشنبه 10 شهریور 1393
? ویژگی های کودکان با استعداد تاريخ : دوشنبه 10 شهریور 1393
? تدریس خصوصی هندسه 1 تاريخ : یکشنبه 09 شهریور 1393
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشي رمز عبور؟

progress عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir